Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť vystupujúca ako prevádzkovateľ spracúvania vašich osobných údajov (OsÚ) pristupuje k tejto činnosti profesionálne a v súlade s dobrými mravmi, a to len na vymedzený alebo ustanovený účel.

Pri spracúvaní OsÚ plne spĺňame požiadavky zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“).

Osobné údaje spracúvame len spôsobom ustanoveným týmto zákonom a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia

Naše technické, organizačné a personálne opatrenia, teda „bezpečnostné opatrenia“, zodpovedajú konkrétnym podmienkam spracúvania OsÚ v informačnom systéme a spĺňajú vyhlášku č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácií bezpečnostných opatrení.

Právnym základom spracúvania OsÚ, v zmysle §9 ods.1 zákona je Váš súhlas, ako dotknutej osoby. Pred udelením súhlasu si, prosím, preštudujte dokument Súhlas so spracúvaním OsÚ, ktorý obsahuje všetky relevantné informácie, vrátane Vašich práv.

Zabudli ste heslo?